Special News : TCS Good Kids

Post Image

FIRST LEGO LEAGUE

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Grade 9 ที่ได้รับรางวัล Rook […]

Read More

O-NET 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (Grade […]

Read More
Post Image

“รักการอ่าน”

งานห้องสมุด โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้ส่งเสริมให้นักเรียน […]

Read More

รายการการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ระดับพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกา […]

Read More
Post Image

ผลการแข่งขันกีฬาภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้จัดให้มีการแข่ง […]

Read More

ผลการประกวดงานประดิษฐ์กิจกรรมอีสเตอร์

ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรมอีสเตอร์ […]

Read More
Post Image

วรธน G.4 และปัญจสิริย์ G.2 คว้าแชมป์ขี่ม้า

ขอแสดงความยินดีกับ 1. ด.ช. วรธน ประสิทธิผล G.4/4 ได้เข้ […]

Read More
Post Image

ปณชัย G.8 คว้าเหรียญเงินเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปณชัย ใจจุลละ Grade 8/1 ได้รับ […]

Read More
Post Image

ชยพัทธ์ G.11 คว้าแชมป์ว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับนายชยพัทธ์ สิงหชาญ G.11A และทีมว่ายน้ […]

Read More
Post Image

นภสวรรณ G.4/3 คว้าแชมป์ไอซ์สเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนภสวรรณ คงพัฒนะโยธิน G.4/3 ได […]

Read More