Special News : Latest News

Post Image

รายชื่อนักเรียน TCS Summer Camp 2018

TCS Summer Camp 12 มีนาคม – 5 เมษายน 2018 ผู้ปกคร […]

Read More

ตารางสอบปรับคะแนนภาคภาษาไทย

เรียนท่านผู้ปกครอง กรุณาตรวจสอบวัน – เวลา การจัดสอบปรับ […]

Read More

แจ้งตารางสอบซ่อมสำหรับวิชาภาคภาษาอังกฤษ

เรียนท่านผู้ปกครอง กรุณาตรวจสอบวัน – เวลา การจัดสอบซ่อม […]

Read More
Post Image

“รักการอ่าน”

งานห้องสมุด โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้ส่งเสริมให้นักเรียน […]

Read More

แจ้งแก้ไขตารางสอบ Grade 1

เรียนผู้ปกครอง Grade 1 เนื่องด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษาแ […]

Read More

รายการการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ระดับพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกา […]

Read More
Post Image

ผลการแข่งขันกีฬาภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้จัดให้มีการแข่ง […]

Read More

ผลการประกวดงานประดิษฐ์กิจกรรมอีสเตอร์

ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรมอีสเตอร์ […]

Read More

ประกาศผลโครงงาน 2/2560

ฝ่ายวิชาการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าด้วยต […]

Read More

ประกาศผลสอบเป็นนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

Download ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเร […]

Read More