Special News : Latest News

Post Image

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย

รางวัลนักเรียนระดับประถมศึกษา รางวัลนักเรียนระดับมัธยมศ […]

Read More

ดาวน์โหลดตารางสอน G.1-G.12 ภาคเรียนที่ 1

G.1-G.9 ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 G.10-G.12 […]

Read More

Google Classroom

Follow steps 1 & 2 to get started using Google Clas […]

Read More

ตรวจสอบผลการเรียน

ท่านสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน – ระดับประ […]

Read More

รายการหนังสือ ปีการศึกษา 2563 – Book List 2020

ดาวน์โหลดรายการหนังสือปีการศึกษา 2563 เพื่อสั่งซื้อหนัง […]

Read More
Post Image

ประกาศโรงเรียนไทยคริสเตียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Read More
Post Image

ประกาศผลรางวัลสัปดาห์ศิลปะ

ดาวน์โหลดผลงานสัปดาห์ศิลปะ

Read More
Post Image

Project Day Results

Download Project Day Results

Read More
Post Image

Download ตารางสอบ LAS

ดาวน์โหลดตารางสอบ LAS

Read More
Post Image

Udon Thani Games

Congratulations to a TCS Student: Event: Udon Thani Gam […]

Read More