Special News : Latest News

Post Image

ผลการแข่งขันนักกีฬาว่ายน้ำ TCS Swim Team

ผลการแข่งขันนักกีฬาว่ายน้ำ

Read More
Post Image

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย

รางวัลนักเรียนระดับประถมศึกษา รางวัลนักเรียนระดับมัธยมศ […]

Read More

ดาวน์โหลดตารางสอน G.1-G.12 ภาคเรียนที่ 1

G.1-G.9 ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 G.10-G.12 […]

Read More

Google Classroom

Follow steps 1 & 2 to get started using Google Clas […]

Read More

ตรวจสอบผลการเรียน

ท่านสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน – ระดับประ […]

Read More

รายการหนังสือ ปีการศึกษา 2563 – Book List 2020

ดาวน์โหลดรายการหนังสือปีการศึกษา 2563 เพื่อสั่งซื้อหนัง […]

Read More
Post Image

ประกาศโรงเรียนไทยคริสเตียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Read More
Post Image

ประกาศผลรางวัลสัปดาห์ศิลปะ

ดาวน์โหลดผลงานสัปดาห์ศิลปะ

Read More
Post Image

Project Day Results

Download Project Day Results

Read More
Post Image

Download ตารางสอบ LAS

ดาวน์โหลดตารางสอบ LAS

Read More