ประกวดแต่งคำกลอน 3 ภาษาและจัดบอร์ดพระราชกรณียกิจ

กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนไทยคริสเตียน จัดกิจกรรมประกวดแต่งคำกลอนเกี่ยวกับวันแม่ 3 ภาษา (ไทย จีน และอังกฤษ) และจัดบอร์ดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา

แต่งคำกลอนวันแม่ (ภาคภาษาไทย)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงธีรนุช  เตชะโชควิวัฒน์  G.6/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เด็กหญิงประกายดาว  ชินภิญโญกุล G.5/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 เด็กชายจิรายุ  งามพิมล  G.6/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงลักษมณ  ประกิจฤทธานนท์ G.9/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เด็กหญิงฐิตาภา  ไตรพรกนกรัตน์  G.8/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 เด็กชายดนพ  พิทยรุ่งเรือง  G.7/4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐฐา  ทวนทอง  G.12 b
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 นางสาวสะหยาง  เพชรหนู  G.10c
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 นางสาวรุ่งอรุณ  ฝึกกาย G 12a
ภาษาจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอนรรฆนงค์  โจว G.12 c
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 นางสาวซึงจอง นำ  G.12c
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 นายนภณัฎฐ์  สรรสิริเสริม G 12c
ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายเศรษฐพงศ์  ภัทรเมฆานนท์ G.8/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เด็กหญิงรดามณีริณ  นวราช  G.9/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 เด็กหญิงเรเดน เลฮัน โพรีพิคาชอน G.8/3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ นางสาวเฮ มิน โร G.12b
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 นางสาวซอก  มิน โร G.11b
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 นางสาวนิภาพร  อาภรอุดมรักษ์  G.12b
การจัดบอร์ดพระราชกรณียกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (G.7-9)
รางวัลชนะเลิศ G.8/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 G.9/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 G.7/2
ชมเชย G.7/3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (G.10-12)
รางวัลชนะเลิศ G.12a
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 G.12b
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 G.12c
ชมเชย G.10a   G.11a

IMG_8038_resize