Violin & Viola

ไวโอลินสอนโดยครูกิตติพร รับเฉพาะนักเรียน Grade 1 – Grade 6 ที่มีพื้นฐานแล้วเท่านั้น เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.15 – 16.15 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท เริ่มเรียนวันที่ 8 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป

โครงการดนตรี-01

IMG_2012_resize_resize IMG_2022_resize_resize IMG_2019_resize_resize