คำถามที่พบบ่อยจากผู้ปกครอง

1.      โรงเรียนใช้หลักสูตรอะไร รูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไร และแตกต่างจากที่อื่นหรือไม่?

โรงเรียนไทยคริสเตียนมีจุดเด่น 3 ประการ คือ

1. ใช้หลักสูตร English Program หรือ Bilingual Program ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) ซึ่งมาจากประเทศอังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โรงเรียนสรรหาครูต่างชาติที่มีประสบการณ์การสอนและคุณวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอน การเรียนรู้วิชาหลักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา จะใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน นอกจากการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว ทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนเสริมภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศเพิ่มอีก 1 ภาษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  – มัธยมศึกษาปีที่ 3

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน 3 แผนการเรียน คือ

  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • แผนการเรียนคณิต – ภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

2. โรงเรียนสอนโดยใช้กิจกรรมและสื่อต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน และทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะอื่นๆ เพิ่มเติมมากขึ้น

3. อัตราจำนวน ครู : นักเรียน คือ 1 : 8 ชั้นเรียนขนาดไม่ใหญ่มาก นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากครูอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง สามารถช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ ใน 1 ห้องจะมีครูประจำชั้น 2 คน คือ ครูไทย 1 คน และครูต่างชาติ 1 คน

 

2.      ถ้านักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น เช่น โรงเรียนไทย หรือโรงเรียนอินเตอร์ ที่ไม่ได้เรียน English Program มาก่อน นักเรียนจะปรับตัวได้หรือไม่? และโรงเรียนจะมีแนวทางช่วยเหลือนักเรียนอย่างไร?

สำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนในรูปแบบ English Program ทางโรงเรียนจะมีคอร์ส ESL หรือ TSL เพื่อช่วยปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้กับนักเรียน โดยจะจัดช่วงเวลาสอนเสริมพิเศษให้กับนักเรียน (คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ทั้งนี้ โรงเรียนจะประสานงานไปยังผู้ปกครองเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือนักเรียนในการใช้ภาษามากขึ้น

 

3.      หนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนมาจากที่ไหน?

ครูผู้สอนชาวไทยและต่างประเทศ จะเป็นผู้เลือกรายการหนังสือโดยยึดและอ้างอิงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสั่งเพื่อมาจำหน่ายให้กับผู้ปกครอง จะนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์

 

4.      อยากทราบว่าโรงเรียนมีวิธีวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างไร?

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ทางโรงเรียนจะจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยใช้มาตรฐานของ       CU-TEP เพื่อวัดระดับของทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับวิชาภาษาจีน ทางโรงเรียนจะใช้มาตรฐานการสอบ HSK

 

5.      กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนมีอะไรบ้าง?

โรงเรียนแบ่งการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนในห้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  • กิจกรรมที่เสริมความรู้ ได้แก่ กิจกรรมสืบสานวรรณศิลป์ นิทรรศการวันวิชาการ ฯลฯ
  • กิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ ได้แก่ ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ทัศนศึกษา วงโยธวาทิต คณะนักร้องประสานเสียง ฯลฯ
  • กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การแข่งขันกีฬาสี ยุวสตรียาตรา (Girls’ Brigade) ยุวมานพ (Young Men’s brigade) ยุวชาตรี (Boys’ Brigade) วันไหว้ครู กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ

 

 6.      นักเรียนที่จบจากโรงเรียนไทยคริสเตียนสามารถไปศึกษาต่อที่ไหนได้บ้าง?

ด้วยจุดเด่นของโรงเรียน ทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) มีทางเลือกในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่หลากหลาย อาทิ สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตรนานาชาติ รวมไปถึงการสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 

7.      โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างไร?

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกล้องวงจรปิดติดตั้งตามอาคารและประตูทางเข้าของโรงเรียน เพื่อคอยบันทึกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ผู้ปกครองจะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนและเซ็นชื่อรับกับครูเวรประจำวัน หรือใช้โปรแกรมรับนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งมีบันทึกภาพผู้ปกครองและรถยนต์ที่มาใช้รับนักเรียน

 

8.       โรงเรียนจัดสอนพิเศษหลังเลิกเรียนหรือไม่ มีวิชาอะไรบ้าง?

ทางโรงเรียนจัดให้มี 2 โครงการพิเศษหลังเลิกเรียน คือ

1)         After School Program เวลา 15.10 – 16.00 น. เป็นการสอนเสริมวิชาการให้กับนักเรียน

วิชาที่เปิดสอนจะมีทั้งแบบที่เรียนกับครูต่างชาติ ได้แก่ English for Kids / English Plus TOEFL และวิชาที่สอนโดยครูไทย คือ สอนทำการบ้าน เสริมทักษะรอบด้าน และเจาะลึกเป็นรายวิชาระดับปฐมวัย จะมีครูดูแลหลังเลิกเรียน (After School Care) จนถึงเวลา 17.30 น.

2)         Edutainment Program เวลา 16.10 น. เป็นต้นไป โรงเรียนเปิดคอร์สสอนด้วยกิจกรรม

สนุกสนาน เพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษของนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แก่

ไวโอลิน บัลเล่ต์ Jazz Dance การร้องเพลง การแสดง เทควันโด ฟุตบอล Art Animation

เป็นต้น

 

9.       โรงเรียนเปิดรับสมัครเมื่อไร และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ขั้นตอนการรับสมัครเป็นอย่างไร?

ระดับปฐมวัยเปิดรับสมัครตลอดปี ส่วนระดับอื่นๆ เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยผู้ปกครองสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ทุกวันทำการ และโรงเรียนจะจำหน่ายใบสมัคร ชุดละ 500 บาท เพื่อให้ผู้ปกครองกรอกและจัดเตรียมหลักฐานสำเนาเอกสารต่างๆ โรงเรียนจะกำหนดวันสอบคัดเลือก และจะแจ้งผลการสอบกลับไปยังผู้ปกครองทางโทรศัพท์

 

10.      อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับนักเรียนใหม่ในแต่ละระดับชั้นมีราคาเท่าไร?

ผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนได้โดยตรง 02 713 0922 – 4