ค่ายกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่

ด้วยโรงเรียนไทยคริสเตียนได้กำหนดในแผนพัฒนาการศึกษาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายสายสัมพันธ์น้องพี่เพื่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันพุธที่ 13 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หาดทรายทองรีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Download ตารางกิจกรรมประจำวัน