“เมื่อันที่ 7 พฤษภาคม 2019 โรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย 5 สถาบัน ได้จัดให้มีพิธีนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน จัดขึ้นที่โรงเรียนไทยคริสเตียน เพื่อขอการอยพระพรและการทรงนำจากพระเจ้า และเพื่อกระชับคามสัมพันธ์และคามร่มมือในการดำเนินงานพันธกิจการศึกษาระห่างโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนทยาลัย โรงเรียนไทยคริสเตียน โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง โรงเรียนัฒนาิทยาลัย และโรงเรียนสัจจพิทยา”
   นมัสการพระเจ้า19-112
IMG_6008