สั่งซื้อชุดนักเรียน – School Uniforms

ท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อชุดนักเรียนตามระดับชั้นและปฏิบัติตามขั้นตอนสั่งซื้อชุดนักเรียนได้ดังนี้

***ดาวน์โหลดขั้นตอนการสั่งซื้อชุดนักเรียน***

แบบวัดขนาดชุด_Online Ordering Listแบบวัดขนาดชุด_Kindergarten UnifoRmแบบวัดขนาดชุด_P.E. UnifoRmแบบวัดขนาดชุด_PRIMARY & SECONDARY UnifoRm (GIRLS)แบบวัดขนาดชุด_PRIMARY & SECONDARY UnifoRm (BOYS)แบบปักเสื้อนักเรียน_Kindergarten UnifoRmแบบปักเสื้อนักเรียน_PRIMARY _ SECONDARY UnifoRm (GIRLS)