ตรวจสอบผลการเรียน

ท่านสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ล้อคอินโดยต้องกรอกข้อมูลดังนี้
1. เลขประจำตัวนักเรียน (ดูได้ที่บัตรประจำตัวนักเรียน)
2. วันเดือนปีเกิดของนักเรียน วว/ดด/พ.ศ.xxxx
3. เลขบัตรประชาชนของนักเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนกำหนดเวลาให้ดูตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติมที่ 027130922-4 ต่อ 103

ขอบคุณค่ะ