“วิสัยทัศน์และคำขวัญ”

  • วิสัยทัศน์ : พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของพระคัมภีร์
  • คำขวัญ : เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ

IMG_0916_resize