“ปรัชญาและนโยบาย”

     โรงเรียนไทยคริสเตียนเป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลือง ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อแห่งคริสต์ ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestant) มุ่งฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชน ให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยน แปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากรทุกด้านให้เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรัก ภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูกตเวที มีคุณธรรมตามหลักคริสต์ ศาสนาและมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบอย่างของ องค์พระเยซูคริสต์

โรงเรียนไทยคริสเตียน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย  ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมให้เยาวชนไทย  เติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและมีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  และเพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายกับนักเรียนในโรงเรียนไทยคริสเตียน  จึงเห็นควรให้มีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

 

โรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการ Energy Mind ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง Download นโยบายและรายละเอียดของโรงเรียนได้ที่นี่