“อัตลักษณ์และเอกลักษณ์”

อัตลักษณ์ คนดี มีความสุข

  • คนดี  หมายถึง รู้จักเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธอย่างมีเหตุผลกล้าตัดสินใจอย่างถูกต้องตามวัย
  • มีความสุข หมายถึง มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และกิจกรรมในสภาพแวดล้อม ที่มีเพื่อนและครูที่ เอาใจใส่ในโรงเรียน

TGS-57

 

เอกลักษณ์ ภาษาดี มีคุณธรรม

  • ภาษาดี หมายถึง ผู้ที่มีความรู้และทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีคุณธรรม หมายถึง มีความรัก มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูกตเวที ตามหลักคริสต์ศาสนา

TGS-102