“ระดับชั้นประถม″

ประวัติและความเป็นมา

promote-primaryโรงเรียนไทยคริสเตียน ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา

การเรียนการสอนแบบสองภาษานั้น ใช้แนวการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนโดย ครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) โดยเริ่มจากระดับชั้นประถมศึกษา จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนกับครูเจ้าของภาษาในหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับวิชาภาษาไทย สังคม และวัฒนธรรมไทย จะสอนโดยครูไทย

ประสบการณ์พิเศษที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนโรงเรียนสองภาษา คือ การเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนนานาชาติ จะทำให้นักเรียนเข้าใจ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาที่ต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการ ประหยัดเงินตราไม่ให้รั่วไหลออกนอกประเทศ

english-primary

โรงเรียนไทยคริสเตียนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตลอด และได้นำสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียน การสอนในทุกระดับชั้น

ฝ่ายสองภาษา เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนที่จบจากโรงเรียนไทยคริสเตียน สามารถศึกษาต่อใน หลักสูตรภาคปกติ และ หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ