“ระดับชั้นมัธยมศึกษา″

ประวัติและความเป็นมา

โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา

การเรียนการสอนแบบสองภาษานั้น ใช้แนวการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนโดย ครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) โดยเริ่มจากระดับชั้นประถมศึกษา จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนกับครูเจ้าของภาษาในหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับวิชาภาษาไทย สังคม และวัฒนธรรมไทย จะสอนโดยครูไทย

ประสบการณ์พิเศษที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนโรงเรียนสองภาษา คือ การเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนนานาชาติ จะทำให้นักเรียนเข้าใจ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาที่ต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการ ประหยัดเงินตราไม่ให้รั่วไหลออกนอกประเทศ

studie2

โรงเรียนไทยคริสเตียนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตลอด และได้นำสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียน การสอนในทุกระดับชั้น

ฝ่ายสองภาษา เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนที่จบจากโรงเรียนไทยคริสเตียน สามารถศึกษาต่อใน หลักสูตรภาคปกติ และ หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

Download รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่นี่ค่ะ

Download แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยได้ที่นี่ค่ะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปิดสอน 3 แผนการเรียน (3 Programs are offered for Grade 10 – 12) ดังนี้

  • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science – Mathematics)
  • คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (Mathematics – English)
  • ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (English – Chinese)


การเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนได้รับสนับสนุนบุคลากรที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนได้คัดเลือกครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดยตรง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาวิชา ทักษะ วิธีคิด รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

IMG_1970_resize

แผนการเรียนภาษาจีน

สำหรับวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทยคริสเตียนได้เ้ข้าร่วมโครงการกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban: The Office of Chinese Language Council International) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งครูเจ้าของภาษามาสอนนักเรียนให้มีทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

chinise_language