“ฝ่ายวิชาการ”

title2button_menu_03button_menu_02

โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา

การเรียนการสอนแบบสองภาษานั้น ใช้แนวการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนโดย ครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) โดยเริ่มจากระดับชั้นประถมศึกษา จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนกับครูเจ้าของภาษาในหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับวิชาภาษาไทย สังคม และวัฒนธรรมไทย จะสอนโดยครูไทย

ประสบการณ์พิเศษที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนโรงเรียนสองภาษา คือ การเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนนานาชาติ จะทำให้นักเรียนเข้าใจ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาที่ต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการ ประหยัดเงินตราไม่ให้รั่วไหลออกนอกประเทศ

Reward_resize
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนไทยคริสเตียน มุ่งพัฒนานักเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อการสอนที่น่าสนใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแข่งขันทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและนำชื่อเสียงมาสู่นักเรียน ครอบครัวและโรงเรียน

academic_nn_001

โรงเรียนไทยคริสเตียนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตลอด และได้นำสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียน การสอนในทุกระดับชั้น

ฝ่ายสองภาษา เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนที่จบจากโรงเรียนไทยคริสเตียน สามารถศึกษาต่อใน หลักสูตรภาคปกติ และ หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปิดสอน 3 แผนการเรียน (3 Programs are offered for Grade 10 – 12) ดังนี้

  • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science – Mathematics)
  • คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (Mathematics – English)
  • ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (English – Chinese)

Admission-TH-2017_Page_1Admission-TH-2017_Page_2Admission-TH-2017_Page_3Admission-TH-2017_Page_4 line