“การรับสมัคร”

TGS-53

1. รับสมัครนักเรียนชั้น

 • ชั้น เตรียมปฐมวัย ถึง ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-2
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-5

2. สถานที่ สำหรับการจำหน่ายใบสมัคร

 • ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ เวลา 09.00 – 15.00 น.

3. ใบสมัคร

 • 500 บาท ทุกระดับชั้น

4. กำหนดการรับสมัคร

 • โรงเรียนจะแจ้งวัน เวลา ที่เปิดสอบ ทาง Website และทางโทรศัพท์ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ปกครองยื่นในใบสมัคร

5. สถานที่รับสมัคร

 • ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

6. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชั้นเตรียมปฐมวัย รับนักเรียนอายุ 2 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 รับนักเรียนอายุ 3 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อน 17 พฤษภาคม หรือ นับถึงวันที่ 17 พฤษภาคม)
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนอายุ 6 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป(ก่อนวันเปิดเรียนเดือนพฤษภาคม)

7. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน)
  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยกเว้นระดับปฐมวัย)
  • รูปถ่ายปัจจุบัน 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

8. เนื้อหาที่ใช้ในการคัดเลือก

 • ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
  สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง ทดสอบความพร้อมทางด้านพัฒนาการ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประเมินความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
  สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ประเมินความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
  สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง

9. การประกาศผลการคัดเลือก

 • ทางโรงเรียนจะโทรศัพท์แจ้งผลสอบไปยังผู้ปกครอง ภายใน 10 วันทำการหลังจากการสอบ

studie