สื่อสารรักจากฝ่ายปฐมวัย โดย น.เนตรทิพย์ (คุณครูเนตรทิพย์ แก้วหล้า)

อัพเดททุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ... เข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารของฝ่ายปฐมวัยได้ที่นี่ "สื่อสารรักปฐมวัย"

*** สื่อสารรักปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555 มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะ ***

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (History and Profile)

โรงเรียนไทยคริสเตียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1967 โดยมูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลืองตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่ มีบรรยากาศร่มรื่น เปิดทำการสอนโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ตามแนวคิดของ ดร.มาเรีย  มอนเตสซอรี่  ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คริสเตียนให้แก่ช่วง”วัยทองของเด็กปฐมวัย” ( หมายถึง อายุระหว่าง 2 - 6 ปี ) ได้มีพื้นฐานของชีวิตที่ถูกต้อง เหมาะสม ฝ่ายปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ ลงมือปฏิบัติจริงจากสื่ออุปกรณ์ ของ มอนเตสซอรี่ โดยเด็กจะได้มีโอกาสฝึกทักษะประสาท สัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ปาก และมือ ได้สัมผัสเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ จากเจ้าของภาษาโดยตรง

แนวการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยของโรงเรียนไทยคริสเตียน

ระดับปฐมวัย ได้จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โดยอยู่บนพื้นฐานจากพระคัมภีร์ เพื่อสร้างเสริมจริยธรรมคริสเตียนให้เด็กได้มีพื้นฐานของชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระลงมือปฏิบัติจริงจากสื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่ เด็กจะได้มีโอกาสฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ปาก และมือ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ จากเจ้าของภาษาโดยตรง

เปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีความสุข มีวินัยในตนเอง สร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับตนเอง และผู้อื่น โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างอบอุ่น เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

 

กิจกรรมอิสระ: เกมการศึกษา เลือกเสรี สร้างสรรค์(Free Activities)

เป็นการจัดกิจกรรมที่เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสเลือก ลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคล และกลุ่มย่อย เด็กมีโอกาสได้เลือกเสรีตามงานที่ตนเองสนใจ โดยจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์มอนเตสซอรี่ไว้ในตู้งาน ดังนี้

1. งานประสบการณ์ชีวิต : เด็กวัยนี้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน และการพูดฉะนั้นมือของเด็กจึงเป็นครูที่ดีที่สุดในการฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวนำ และตัวเชื่อมเด็กกับกระบวนความคิด เด็กได้ปฏิบัติเอง เด็กก็จะได้รับความสุขและความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างเป็นระเบียบ

2. งานประสาทสัมผัส : อุปกรณ์ประสาทสัมผัสนี้ เป็นรากฐานสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือทางการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต เพราะเป็นสื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนการอ่าน และการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กต่อไป โดยช่วยให้เด็กสนใจรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถแยกแยะ จัดหมวดหมู่หรือเชื่อมโยงในสิ่งที่เขารู้ได้โดยผ่านกระบวนการฝึกประสาทสัมผัสในการใช้อุปกรณ์มอนเตนซอรี่

3. งานคณิตศาสตร์ : งานทางด้านคณิตศาสตร์เป็นวิธีการเตรียมความพร้อม ทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์ เด็กๆจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพราะวัยเด็กจะสามารถซึมซับความรู้ และทักษะของคณิตศาสตร์ได้ง่าย และมีความสุข

ดร. มอนเตสซอรี่ได้ออกแบบอุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมให้กับเด็กๆ จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์เปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจ เช่น เกี่ยวกับตัวเลข 1000 เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลข 1 หน่วย-1000 การเขียน 1 หน่วย-100 และสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเลข 1 หน่วย-1000 โดยในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านความคิด

4. งานศิลปะ : เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่าน การเขียนในโอกาสต่อไป นอกจากนี้เด็กแต่ละคนได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของตนอย่างอิสระ ผ่อนคลาย โดยมีโอกาสได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งมีครูเป็นผู้สังเกตการณ์และช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ และคอยกระตุ้นให้กำลังใจในผลงานของเด็กเพื่อทำให้เด็กเกิด ความรู้สึกมั่นใจ

5. งานทางด้านภาษา : เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยให้เด็กได้เรียนรุ้ และเข้าใจความแตกต่างของเสียง และรูปร่างของตัวหนังสือ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือ ที่หลากหลายวิธี ซึ่งจะนำไปสู่การจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ขณะเดียวกัน การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด และการอ่านจะดำเนินไปพร้อมๆกัน โดยผ่านกระบวนการใช้อุปกรณ์มอนเตสซอรี่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และการใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้

กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ

เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด โดยอาศัยทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานที่ใช้สรีระส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งส่วนใหญ่และส่วนย่อย ให้เกิดจินตนาการ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เป็นสื่อในการประกอบจังหวะ เพื่อเน้นการรับรู้ด้วยการฟังที่ผสมผสานทักษะทางดนตรี เพื่อสร้างสุนทรีย์ในจิตใจของเด็ก ทำให้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเคลื่อนไหว (พลศึกษา/กลางแจ้ง)

เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ โดยมุ่งฝึกบริหารร่างกาย และทักษะพื้นฐานทางกีฬาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสามารถส่วนตัว โดยคำนึงถึงพัฒนาการเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษด้านคอมพิวเตอร์

เป็นการเรียนรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเข้าใจกฏ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการทำงานกับคอมพิวเตอร์

 

<โปรดคลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรูปขยาย>

 

 

 

 

 

Gallery